Algemene verkoopvoorwaarden van de N.V. DINANT EVASION

1. Aanbiedingen met prijsopgave - Contract bevestiging

Alle contracten en aanbiedingen die prestaties van de DINANT EVASION N.V. zijn, zijn onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van die van de klant.

Alle prijzen in de aanbieding van DINANT EVASION N.V. zijn geldig gedurende 3 weken, behalve indien anders vermeld in de aanbieding.

Het contract loopt vanaf de schriftelijke goedkeuring van de klant binnen de geldigheidsduur van het aanbod.

2. Reserveringen

Alleen de betaling van het gevraagde voorschot binnen de in het aanbod genoemde geldigheidsduur bevestigt definitief de reservering. Bij gebrek aan betaling van de aanbetaling is de reservatie niet bevestigd, en behoud de DINANT EVASION N.V. zich het recht voor om de reservering te annuleren op elk gewenst moment, zonder vergoeding van de klant en onder voorbehoud de mogelijkheid om de klant een forfaitair bedrag te laten betalen in geval van annulering vòòr de betaling van een aanbetaling, zoals voorzien in artikel 6 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Een officiële bestelbon van de klant kan ook de reservering definitief bevestigen na expliciet toestemming van de DINANT EVASION N.V. voor elk afzonderlijk geval. De algemene verkoopvoorwaarden geannexeerd aan de officiële bestelbon van de klant zijn echter niet van toepassing.

3. Object van de diensten

3.1 De diensten die het object zijn van het contract zijn die in het contract geschreven staan. Alle aangeboden diensten in het aanbod van DINANT EVASION N.V. zijn "inclusief dienst"; dit betekend het laden en lossen voor de afvaart van de Lesse, de begeleiding van gediplomeerde moniteurs voor de avontuur activiteiten, de bediening tijdens de maaltijd, en de bemanning tijdens de rondvaarten.

Tenzij het anders is vermeld in het aanbod, is er geen begeleider voorzien om op uw dag toezicht te houden. De klant is de enige verantwoordelijke voor het respecteren van de algemene planning van zijn programma en de eventuele transfers tussen de activiteiten.

3.2 De DINANT EVASION N.V. mag niet verantwoordelijk gesteld worden voor klimatologische veranderingen of enige andere buitengewone omstandigheid die tot een annulering of wijziging van de in het aanbod beschreven diensten kan leiden.

Zoals ook bedoelt in de volgende omstandigheden:

 • De afvaart van de Lesse per kajak kan bij droogte of hoog water uitzonderlijk worden gesloten.
 • De rondvaarten op de Maas kunnen bij droogte, hoogwater of sterke vorst uitzonderlijk worden gesloten. In dat geval, verbindt de DINANT EVASION N.V. zich ertoe om er het maximale aan te doen om de rondvaart aan te passen. Indien blijkt dat deze duidelijk ingekort dient te worden, verplicht de DINANT EVASION N.V. zich ertoe om het niet gevaren gedeelte niet in rekening te brengen.
 • De rondvaarten op de Maas kunnen verstoord worden door technische problemen van de boot. Indien mogelijk, biedt de DINANT EVASION N.V. een vervangende boot zonder echter de garantie te geven dat het aanbod in zijn geheel en vooral op het gebied van de maaltijden, gerealiseerd kan worden. In geval van serieuze averij, behoudt de DINANT EVASION N.V. het recht om de rondvaart te annuleren waarbij enkel de aanbetaling terug wordt betaalt.

Indien mogelijk, biedt de DINANT EVASION N.V. een vervangende activiteit aan waarvan de prijs ten laatste op de dag van de activiteit schriftelijk medegedeeld, voor de aanvang van deze.

In geval van een geforceerde annulering, verbindt DINANT EVASION N.V. zich tot het terug betalen van de ontvangen aanbetaling. Echter, er kan geen enkel afkoopsom geëist worden.

3.3 Daarnaast behouden de DINANT EVASION N.V. en haar medewerkers zich het recht voor om een programma waarin de veiligheid van de deelnemers of de infrastructuur niet kan worden gegarandeerd, tijdelijk of permanent te schorsen, en dit, vanwege overmacht en / of onjuist gedrag van de deelnemers die de regels van de activiteit niet respecteren, in dat geval, kan geen terugbetaling door de klant worden geclaimd.

4. Door de klant gevraagde wijzigingen van het programma.

4.1. Na acceptatie van het aanbod en vanaf de derde wijziging van het programma en/ aantal deelnemers, wordt een forfaitair bedrag van 10 € incl. BTW in rekening gebracht voor elke wijziging.

4.2. De uiteindelijke rekening wordt opgesteld op basis van het aantal deelnemers vermeld in het aanbod, of schriftelijk mededeling ten laatste 15 dagen voor de prestatie. De rekening wordt verhoogd met kosten verbonden aan eventueel extra deelnemers die klant op het laatste moment heeft gemeld.

4.3. Een afname van 10 % van het aantal deelnemers is toegestaan en wordt niet in rekening gebracht, tot 5 dagen voor het evenement, met voorafgaande schriftelijke toestemming van DINANT EVASION N.V.

4.4.Elke vraag ter plaatse om extra prestaties wordt in rekening gebracht tegen 20 € incl. BTW per aangebroken half uur per aanwezig personeelslid.

5. Vertraging van de klant

5.1.Getolereerde vertraging:

 • Voor de avontuur activiteiten is een vertraging van 30 min. toegestaan.
 • Voor de afvaart van de Lesse:

          - Voor het traject van 12 km vanuit Gendron zijn de reserveringen geldig tot 13 uur. Het is absoluut noodzakelijk in te schepen voor 14u30.

          - Voor het traject van 21 km vanuit Houyet zijn de reserveringen geldig tot 11 uur. Het is absoluut noodzakelijk in te schepen voor 12u30.

 • Voor de rondvaarten op de Maas, wordt een vertraging van 30 minuten getolereerd indien het om een privé rondvaart gaat. Geen enkele vertraging wordt geaccepteerd voor rondvaarten in regelmatige diensten.
 • Voor de maaltijden wordt een vertraging van 30 min getolereerd. Echter, de SA Dinant Evasion mag niet verantwoordelijk gesteld worden van de impact van de vertraging op de kwaliteit van de aangeboden maaltijd.

5.2. Elke andere vertraging van de klant ten opzichte van het tijdstip voorzien in het aanbod (en niet als bedoeld in artikel 5.1. of meer dan wat is toegestaan) wordt beschouwt als een programma wijziging van de klant en meer specifiek als vraag om een extra prestatie als bedoeld in artikel 4.4. van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Bij afwezigheid van het accepteren van extra kosten kan de klant kiezen om een aantal activiteiten te annuleren, zonder dat de verantwoordelijkheid van de DINANT EVASION N.V. betwist kan worden en zonder enige korting op de prijs of terugbetaling toegestaan wordt.

5.3 De in onze aanbiedingen voorgestelde uurregeling houdt rekening met een redelijke transfer tijd tussen de activiteiten. Met de wetenschap dat de DINANT EVASION N.V. niet de transfers tussen de activiteiten verzorgd, is zij dus niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen tijdens de transfers om redenen die onafhankelijk van zijn wil zijn.

6. Annulering door de klant

In het geval van annuleren van de prestatie (de annulering moet schriftelijk worden gemeld) door de klant, is deze de volgende bedragen verschuldigd:

 • Als de annulering zich voordoet voor de verval datum van de betaling van een aanbetaling, is men een vergoeding van herroeping van 100 € verschuldigd om de administratie kosten forfaitaire te dekken.
 • Als de annulering zich voordoet na de aanbetaling en meer dan 15 dagen op voorhand, is men een vergoeding verschuldigd van 50 % van het totaal bedrag van de prestaties, met als minimum het bedrag van de aanbetaling;
 • Als de annulering zich voordoet na de betaling van de aanbetaling en minder dan 15 dagen op voorhand, is men een herroeping vergoeding verschuldigd van 100% van de voorziene prestaties.

7. Verantwoordelijkheden en verzekering

7.1. De DINANT EVASION N.V. is BA uitbating verzekerd. De SA Dinant Evasion is dus verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal, de infrastructure en de begeleiding.

7.2. De activiteiten vinden plaats in een natuurlijke omgeving. Iedereen dient zich normaal te gedragen als een voorzichtig en toegewijd persoon en zijn houding aan te passen aan de omstandigheden.

Als het om een fysieke activiteit gaat, dienen de deelnemers in een goede gezondheid te zijn en niet lijden aan een aandoening of contra indicatie om de bovengenoemde activiteit uit te voeren.

De DINANT EVASION N.V wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een ongeluk door het niet respecteren van de veiligheidsregels die opgelegd zijn of de voorschriften van de algemene verkoopvoorwaarden. Onder de veiligheidsregels staat het noodzakelijke respect voor de instructies van het personeel van de SA Lesse Kayaks in het kader van de aangeboden activiteiten.

7.3. De van oorsprong contractuele of aanvullende contractuele verantwoordelijkheden verbonden aan de uitvoering van het contract zijn in ieder geval beperkt tot het bedrag gedekt per sinister door deze verzekering.

8. Klachten

Eventuele klachten over de kwaliteit van de diensten van de SA Dinant Evasion moet verplicht worden ingediend en geregistreerd op de dag van het evenement door de persoon op de site of bij uw casemanager. Klachten die achteraf worden doorgegeven worden als onverifieerbaar beschouwd en kunnen geen aanspraak maken op enige korting, terugbetaling of commercieel gebaar.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. De klant die een rekening wenst moet dit aangeven tijdens het accepteren van het aanbod. In ieder geval moet elk administratief document ten laatste de dag van de prestatie gevraagd worden en deze zal zo spoedig mogelijk per post verstuurd worden.

In geval van een verlate vraag om een rekening worden 40 € administratiekosten incl. BTW in rekening gebracht.

9.2. Het saldo van de prestaties wordt cash betaald op de dag van de komst van de klant. Elke vertraging wordt onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toestemming.

Over elk niet-betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een rente van 12% per jaar gerekend worden vanaf de vervaldatum tot de volledige betaling van het bedrag.

Bovendien zal de rekening verhoogd worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een forfaitair bedrag gelijkwaardig aan 15 % van het niet betaalde bedrag (incl. BTW) met een minimum van 40 €.

9.3. Gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag zorgt voor onmiddellijk opeisbaarheid van alle nog verschuldigde bedragen ongeacht eerder verleende betalingsfaciliteiten.

10. De bevoegde rechter en het toepasselijk recht

In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen Dinant of Marche-en-Famenne bevoegd. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.