De N.V. Dinant Evasion (hierna “DINANT EVASION” genoemd), met maatschappelijke zetel in België, Place Baudouin 1er, 2 in 5500 Dinant en ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0474.452.437.
Téléphone : +32 (0) 82 22 43 97
Email: info@dinant-evasion.be
IBAN: BE35 6528 1666 7637
BIC: BBRUBEBB

Deze algemene voorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden” genoemd) zijn bedoeld om de rechten en plichten van de partijen in verband met het leveren van diensten aan de Klanten van Dinant Evasion vast te leggen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op internetgebruikers van de website https://www.dinant-evasion.be (hierna “de website”).

 

1. Kennisneming en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden
1.1. Alle contracten en aanbiedingen met betrekking tot de diensten van de N.V. Dinant Evasion zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden (met uitsluiting van alle andere documenten en in het bijzonder de Algemene Voorwaarden van de Klant), evenals aan het Privacybeleid dat integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn 24/7 beschikbaar op onze website https://www.dinant-evasion.be om te downloaden in PDF formaat.
De huidige Verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment door DINANT EVASION worden gewijzigd afhankelijk van de evolutie van de toepasselijke regels en haar eigen behoeften.
De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing zodra ze op de website van DINANT EVASION zijn gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de voorwaarden te controleren die van toepassing zijn tijdens zijn bezoek aan de website of bij het aanvaarden van het aanbod van DINANT EVASION.
Bij een Aanbod aanvraag of het bevestigen van een order bij DINANT EVASION, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de laatste versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar op de website.

2. Definities
Klant : elke natuurlijke of rechtspersoon die diensten aan DINANT EVASION vraagt.
Orderbevestiging (of bevestiging van een reservatie) : contractueel document ter identificatie van de diensten en bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de Diensten verzonden via E-mail en/of post door DINANT EVASION naar de Klant;
Intellectuele Eigendomsrechten : alle patenten/octrooien, auteursrechten, tekeningen- of modellenrechten, merkrechten, handelsnamen, bedrijfsgeheim, know-how, de sui generis wet op de databanken, of enig ander intellectueel eigendomsrecht (geregistreerd of niet) en alle andere toepassingen daarvan, over de hele wereld;
Overmacht : enige vertraging, tekortkoming in prestaties, beschadiging, verlies of vernietiging of dysfunctie die van invloed zijn op de dienst, of enig gevolg daarvan, veroorzaakt of als gevolg van of te wijten aan overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, overstroming, extreme weersomstandigheden, storm, overstromingen, droogte, brand, aardbeving, vernieling door blikseminslag, stroomuitval, explosies, oorlogen, rellen, vernietiging van machine of materialen, niet beschikbaar zijn van vervoersmiddelen, storingen of onderbrekingen van de elektriciteit of telecommunicatie, stakingen, bezetting van de lokalen, werkonderbrekingen, handelen of nalaten van derden, of elke andere oorzaak die buiten de redelijke controle van DINANT EVASION valt en de normale uitvoering van de overeenkomst in de weg staat en die niet kan worden opgelost door het nemen van redelijke maatregelen;
Internetgebruiker : elke persoon die de website van DINANT EVASION bezoekt en, in voorkomend geval, het contactformulier van de website gebruikt.
Aanbod : elk voorgesteld tijdschema en prijzen met betrekking tot een Dienst verschaft door DINANT EVASION (per email, telefoon of ter plaatse via de automatische kassa’s) ingevolge een verzoek van de Klant (of dat nu geformuleerd werd via de Website, per mail, telefonisch of ter plaatse via de automatische kassa’s) om de Diensten te leveren;
Diensten : alle diensten geleverd door DINANT EVASION zoals gedefinieerd in de orderbevestiging;
Website : de website van DINANT EVASION toegankelijk via de URL https://www.dinant-evasion.be.

3. Aanbod en orderbevestiging
Bij ontvangst van een aanvraag van de Klant maakt DINANT EVASION een Aanbod met een beschrijving van de diensten en prijzen die naar de klant worden gestuurd. Alle prijzen in het aanbod van DINANT EVASION zijn maximaal 3 weken geldig, tenzij anders vermeld in het Aanbod.
Elke Aanbod is, per definitie, niet definitief en kan onderhevig zijn aan wijzigingen zolang die niet door de Klant is aanvaard en zolang die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een orderbevestiging van DINANT EVASON. Elk Aanbod wordt dus uitgegeven onder voorbehoud van de daaropvolgende orderbevestiging, na aanvaarding door de klant.
Alleen de orderbevestiging verzonden door DINANT EVASION aan de Klant heeft tot gevolg dat de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

4. Prijs en betaling
4.1. DINANT EVASION kan de betaling van een aanbetaling vragen. Het bedrag van de gevraagde aanbetaling en de betalingstermijn worden vermeld in de Orderbevestiging. Bij gebreke van betaling van het aangegeven bedrag binnen de aangegeven periode, behoudt DINANT EVASION zich het recht voor om het contract te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder compensatie verschuldigd te zijn aan de klant, en zonder de mogelijkheid te wijzigen om de klant om betaling te vragen van het vastgelegd bedrag, voorzien in geval van annulering vóór betaling van een aanbetaling zoals voorzien in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.
4.2. Het saldo van de prijs, of bij gebrek aan vooruitbetaling, de volledige prijs, is uiterlijk contant betaalbaar op de dag van uitvoering van de Diensten door DINANT EVASION. Elke betalingstermijn is onderworpen aan een voorafgaand schriftelijke akkoord van DINANT EVASION.
4.3. De klant die een factuur wenst te ontvangen, moet dit uiterlijk melden bij het aanvaarden van het Aanbod. De gevraagde factuur wordt zo snel mogelijk per post verzonden. In het geval van een factuurverzoek verzonden aan DINANT EVASION na de dag van uitvoering van de Diensten gedekt door de factuur, kan een administratieve vergoeding van €40 incl. BTW worden gevorderd.
DINANT EVASION behoudt zich het recht voor om te weigeren een factuur op te stellen indien het verzoek tot opstelling van deze factuur buiten een redelijke termijn na de uitvoering van de onder die factuur vallende Diensten aan hem wordt verzonden en / of zonder een bewijs van betaling van die Diensten.

5. Voorwerp van de Diensten
De Diensten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst en die worden beschreven in de Orderbevestiging. Alle diensten vermeld in de orderbevestiging van DINANT EVASION omvatten "service inbegrepen", wat betekent dat zij de materiaalbehandeling voor de afdaling van de Lesse omvatten, het toezicht door gecertificeerde instructeurs voor avontuurlijke activiteiten, de service tijdens maaltijden en bemanning tijdens cruises. Al deze diensten worden geacht verleend te zijn in overeenstemming met de gebruikelijke praktijken voor dit soort diensten, met uitsluiting van bepalingen en voorwaarden waarmee niet specifiek is ingestemd in de Orderbevestiging.
Tenzij anders vermeld in de Orderbevestiging, wordt er niet specifiek in een begeleider voorzien om toezicht te houden op de dag. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de algemene planning van zijn programma en de eventuele verplaatsingen tussen de activiteiten.

6. Wijzigingen aan de Diensten gevraagd door de Klant
6.1. Elke wijziging van de Diensten die plaatsvindt na de Orderbevestiging moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijk geschreven akkoord vanwege DINANT EVASION en, indien van toepassing, een nieuwe Orderbevestiging. Vanaf de derde wijziging van de Diensten wordt voor elke wijziging een forfaitair bedrag van €10 incl. BTW aangerekend.
6.2. De eindafrekening zal gebaseerd worden op het aantal deelnemers dat in het aanbod is gespecificeerd, of schriftelijk worden meegedeeld uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de datum van de dienstverlening. De rekening wordt verhoogd met de kosten van eventuele extra deelnemers die de klant mogelijks op het laatste moment heeft uitgenodigd.
6.3. Een vermindering van maximaal 10% van het aantal deelnemers kan worden getolereerd zonder te worden gefactureerd tot 5 dagen vóór het evenement, met de voorafgaande schriftelijke toestemming van DINANT EVASION.
6.4. Elke aanvraag ter plaatse voor aanvullende diensten, die onderworpen is aan het akkoord vanwege DINANT EVASION, zal worden gefactureerd tegen de prijs van €20 excl. BTW per gestart half uur en per aanwezige medewerker. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal dit verzoek gefactureerd worden tegen de prijs van €300 excl. BTW per gestart uur, als dit verzoek de verlenging van de bezetting van een boot betreft.

7. Vertraging van de klant
7.1. Toegestane vertragingen: Voor "Avontuur" activiteiten wordt een vertraging tot 30 minuten getolereerd. In dit geval wordt de duur van de activiteit verminderd met de vertragingstijd teneinde het programma op het geplande tijdstip te beëindigen.
Voor de kajakafdaling van de Lesse kan geen inscheping plaatsvinden buiten de instapuren met betrekking tot de gekozen route :

  • Voor het traject van 12 km vanaf Gendron zijn reserveringen geldig tot 13:00 uur. Het is noodzakelijk om voor 14.30 uur in te schepen •
  • Voor het traject van 21 km lange rit vanuit Houyet zijn reserveringen geldig tot 11.00 uur.

Het is noodzakelijk om voor 12.30 uur aan boord te gaan. Voor cruises over de Maas wordt een vertraging van 30 minuten getolereerd in het geval van privécruises. Er zal geen vertraging worden geaccepteerd voor cruises van de gewone diensten. Voor maaltijden wordt een vertraging van maximaal 30 minuten getolereerd. DINANT EVASION kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke gevolgen van deze vertraging op de kwaliteit van de bestelde maaltijd.
7.2. Elke andere vertraging van de Klant met betrekking tot de geplande aankomsttijd in de Orderbevestiging (en waarnaar niet wordt verwezen in artikel 7.1 of die overschrijdt wat wordt getolereerd) zal worden beschouwd als een wijziging van het programma door de klant, en meer in het bijzonder als een verzoek om een aanvullende dienst in de zin van artikel 6.4. van deze Algemene Voorwaarden.
Bij gebreke aan het akkoord van de klant om de extra kosten te betalen, kan de klant ervoor kiezen om bepaalde activiteiten te annuleren, zonder DINANT EVASION daarvoor verantwoordelijk te houden en zonder dat er enige prijsverlaging of terugbetaling wordt verleend. Indien de Klant niet verschijnt aan het begin van de activiteit zonder het voorafgaande akkoord van DINANT EVASION, zal de volledige prijs verschuldigd zijn.
7.3. De tijden die worden aangegeven in de Orderbevestiging omvatten een redelijke verplaatsingstijd tussen de activiteiten. In het geval dat DINANT EVASION niet voorziet in de verplaatsingen tussen activiteiten, is zij niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen die zich in de reistijden voordoen en waarover zij geen controle heeft.

8. Annulering van Diensten door de Klant
Zodra de order bevestigd is, wordt de klant in geval van annulering van de dienst (de annulering moet schriftelijk worden gemeld) aansprakelijk gesteld voor de volgende bedragen:

  • Als de betaling van een aanbetaling is gepland en de annulering plaatsvindt vóór de uiterste datum van de betaling van een aanbetaling, is een vergoeding van €100 verschuldigd om de administratieve kosten te dekken;
  • In alle andere gevallen, als de annulering ten minste 15 dagen vóór de geplande dag voor de uitvoering van de Diensten plaatsvindt, is een annuleringsvergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van het totale bedrag van de diensten die in de Orderbevestiging zijn vermeld, met als minimum het bedrag van de aanbetaling;

Als de annulering minder dan 15 dagen vóór de geplande dag van de uitvoering van de Diensten plaatsvindt, is een vergoeding verschuldigd van 100% van de Diensten die zijn vermeld in de Orderbevestiging.

9. Wijziging, opschorting of annulering van Diensten door DINANT EVASION
9.1. DINANT EVASION kan niet worden beschouwd tekort gekomen te zijn in het leveren van Diensten indien deze uitvoering wordt verhinderd of vertraagd door een geval van Overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
9.2.Bovendien kan DINANT EVASION niet aansprakelijk worden gesteld voor variaties in weersomstandigheden of andere uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot annulering, wijziging of beperking van de diensten zoals beschreven in de Orderbevestiging.
Worden zodoende in het bijzonder als uitzonderlijke omstandigheden beschouwd, de volgende:

  • De afdaling van de Lesse per kajak kan uitzonderlijk gesloten zijn of alleen vanaf een bepaalde leeftijd toegankelijk zijn in geval van droogte of overstroming; • Cruises op de Maas kunnen uitzonderlijk worden verboden in geval van droogte, overstroming of ernstige vorst;
  • Cruises op de Maas kunnen worden verstoord door technische incidenten aan de sluizen. In dit geval verbindt DINANT EVASION zich ertoe om alles in het werk te stellen om de cruise aan te passen.
  • Cruises op de Maas kunnen worden verstoord door technische problemen aan de boten. Indien mogelijk, zal DINANT EVASION een vervangende boot voorstellen zonder de uitvoering van de Dienst in zijn geheel en meer in het bijzonder voor de maaltijden te garanderen.

9.3.DINANT EVASION neemt alle redelijke maatregelen om de negatieve effecten te beperken die resulteren uit een geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden zoals hierboven vermeld voor de Klant en, onder meer, om de vertraging veroorzaakt bij de uitvoering van de Diensten te verminderen.
9.4.Indien mogelijk zal DINANT EVASION een vervangende activiteit voorstellen, waarvan de prijs uiterlijk op de dag van de activiteit schriftelijk zal worden meegedeeld, vóór het begin van de activiteit.
9.5.In geval van gedwongen annulering gaat DINANT EVASION akkoord om de aanbetaling terug te betalen. Er kan door de Klant echter geen bijkomende korting of schadevergoeding van welke aard dan ook worden gevorderd..

10. Sancties
DINANT EVASION en haar personeel behouden zich het recht voor om een Dienst tijdelijk of permanent te onderbreken, als de veiligheid van de deelnemers of de infrastructuur niet kan worden gegarandeerd, en dit om redenen buiten haar controle en / of te wijten aan het ongeoorloofd gedrag van Klanten en / of deelnemers die zich niet houden aan de regels van de activiteit (zoals alcoholgebruik), de milieuregelgeving en / of de Algemene Voorwaarden.
In dit geval behoudt DINANT EVASION zich het recht voor om ongepast gedrag aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten of politie te melden.
Onderbreking van de Dienst als gevolg van het ongepaste gedrag van de Klanten en / of deelnemers geeft geen recht op enige terugbetaling vanwege DINANT EVASION. Niettemin behoudt DINANT EVASION zich het recht voor om van de Klanten waarvan de deelnemers schuldig zijn bevonden een schadevergoeding te vorderen voor andere deelnemers / Klanten die onder de onderbreking van de Diensten geleden hebben.

11. Aansprakelijkheid en verzekering
11.1. DINANT EVASION doet zijn uiterste best om internetgebruikers een website en kwaliteitsvolle diensten te bieden. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling zijn alle verbintenissen van DINANT EVASION middelenverbintenissen.
11.2. Een technisch probleem, zoals een virus, een computer bug, een kwaadwillige inbreuk of een storing in de Website kan niet worden uitgesloten. DINANT EVASION kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de internetgebruiker in dit verband.
De internetgebruiker is zich ervan bewust dat een instrument zoals de website regelmatig onderhoud vereist. DINANT EVASION kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de internetgebruiker in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website als gevolg van onderhoudswerkzaamheden.
11.3. DINANT EVASION is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid uitbating. DINANT EVASION is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal, de infrastructuur en de begeleiding van haar activiteiten.
11.4. De activiteiten die onder de Diensten vallen, vinden plaats in een natuurlijke omgeving. Iedereen moet zich gedragen als een normaal voorzichtige en toegewijd persoon en zijn gedrag aanpassen aan de omstandigheden.
Als het om een fysieke activiteit gaat, moeten de Klanten en personen die aan de Diensten deelnemen in goede gezondheid verkeren en geen last hebben van enige aandoening of contra-indicatie voor de uitoefening van die activiteit. DINANT EVASION kan de fysieke staat van de deelnemers niet controleren en het is daarom uitsluitend hun eigen verantwoordelijkheid om te beslissen om al dan niet deel te nemen aan een activiteit waarvoor er een contra-indicatie zou kunnen bestaan die hen betreft. Indien DINANT EVASION enige twijfel heeft betreffende de geschiktheid van een klant of deelnemer om deel te nemen aan een activiteit, behoudt DINANT EVASION zich het recht voor om de toegang aan de deelnemer te weigeren (bijvoorbeeld: zwangere vrouw bij paintball, ... ). In dit geval wordt de persoon, aan wie het recht op deelname aan de voorgestelde activiteit is ontzegd, het voor zijn deelname ontvangen bedrag terugbetaald als die zich redelijkerwijze niet kon verwachten aan het weigeren van zijn deelname.
11.5. DINANT EVASION wijst elke aansprakelijkheid af in geval van een ongeval bij niet-naleving van de veiligheidsregels die zijn opgelegd of de voorschriften van de Algemene Voorwaarden.
Een van de veiligheidsregels is de noodzakelijke naleving van de instructies van het personeel van de N.V. DINANT EVASION in het kader van de voorgestelde activiteiten.
DINANT EVASION wijst ook elke aansprakelijkheid af in geval van verlies of diefstal van eender welk voorwerp of dat nu gaat over een voorval tijdens een activiteit of tijdens de verplaatsing naar die activiteit.
Bovendien wijst DINANT EVASION elke verantwoordelijkheid af in geval van sanctie of boete die door de autoriteiten wordt opgelegd aan de deelnemers van een activiteit georganiseerd door DINANT EVASION.
DINANT EVASION wijst tenslotte alle verantwoordelijkheid af in geval van indirecte schade, waaronder in het bijzonder elk financieel of commercieel nadeel, verlies van cliênteel of besparingen, eender welk zakelijk probleem, elke kostenstijging en andere algemene kosten, winstderving, merk imagoverlies, elk uitstel of elke verstoring in de planning van projecten of de activiteit van de internetgebruiker of de klant, elk verlies van enige gegevens.
11.6. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid gelinkt aan de uitvoering van de overeenkomst is in elk geval beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de uitbatingsverzekering van DINANT EVASION, met uitsluiting van enige andere schadevergoeding.

12. Klachten
Elke klacht betreffende de kwaliteit van de Diensten geleverd door DINANT EVASION moet verplicht op de dag van het evenement door de verantwoordelijke ter plaatse of de beheerder van uw dossier voorgelegd en gesignaleerd worden. Klachten die na het evenement worden overgemaakt, worden als niet-verifieerbaar beschouwd en zullen geen recht geven op enige prijsverlaging, terugbetaling of commerciële geste.

13. Privacy en verwerking van persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens van de internetgebruiker, de klant en, indien van toepassing, de deelnemers, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat op de website beschikbaar is in Pdf-formaat en bij de orderbevestiging wordt gevoegd. Het Privacy beleid wordt geacht integraal deel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden.

14. Eigendom van de website
De website in zijn geheel, inclusief zijn architectuur, zijn ontwerp, zijn interface, zijn databanken, zijn naam, zijn domeinnaam, is de exclusieve eigendom van DINANT EVASION.
Geen enkele reproductie of mededeling aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, van de Website of enig onderdeel ervan, voor welk doel dan ook, behalve privéraadpleging, kan worden gedaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DINANT EVASION.
Alleen de verwijzing door hyperlinks naar de Website is toegestaan voor zover de activering van de link zorgt voor de opening van een nieuw browservenster met weergave van het URL-adres van de DINANT EVASION-website.
Elke reproductie van de foto's en afbeeldingen die deel uitmaken van de Website en / of enige overdracht daarvan tegen betaling zijn uitdrukkelijk verboden.

15. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dinant en Marche-en-Famenne bevoegd en is de Belgische wet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ingeval de Klant zijn zetel of woonplaats heeft buiten het grondgebied van België, kan DINANT EVASION ervoor kiezen op te treden voor de territoriaal bevoegde jurisdictie van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant.

16. Algemene bepalingen
16.1. De niet-uitoefening of elke vertraging in de uitoefening van een door de Algemene Voorwaarden of door de wet voorzien recht of beroep vormt geen afstand van dit recht of beroep en verbiedt of beperkt de latere uitoefening ervan niet.
16.2. Als een artikel van deze voorwaarden, krachtens om het even welke toepasselijke wet of rechterlijke beslissing, geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of ontoepasselijk wordt verklaard, dan wordt dit artikel geacht er geen deel van uit te maken, zonder dat dit invloed heeft op de wettigheid, de geldigheid of de toepasselijkheid van de rest van de Algemene Voorwaarden.
Elke Partij doet al het mogelijke om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over een geldig vervangend artikel dat, in de mate van het mogelijke, het economische evenwicht en de bedoeling van de Partijen behoudt zoals deze tot uitdrukking zouden komen in het verwijderde artikel.

17. Boeking van een verblijf in het AQUATEL hotel en de algemene voorwaarden van het hotel AQUATEL
Het boeken van een nacht of een verblijf in het hotel AQUATEL zelfs uitgevoerd via de Website DINANT EVASION, is daarenboven onderworpen aan de aanvaarding van de algemene voorwaarden van het hotel AQUATEL beschikbaar op de website van hotel en die hieronder worden hernomen.
17.1 Reservering :
Elke reservering impliceert de aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden.
De klant die een reservering maakt, erkent kennis te hebben genomen van de essentiële kenmerken van de accommodatie, de diensten, de tarieven, de betalingsvoorwaarden en de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van het etablissement Aquatel.
Om de reservering te bevestigen, zal de klant een garantie moeten geven aan het Hotel Aquatel. Hetzij door betaling van het gevraagde voorschot, in welk geval de reservering slechts effectief zal zijn na ontvangst van de betaling door Hotel Aquatel. Of door het verstrekken van uw creditcardgegevens (Visa of Mastercard). Het nummer van de kredietkaart, de geldigheidsdatum en het visueel cryptogram moeten worden verstrekt. Anders kan Hotel Aquatel de beschikbaarheid van de gevraagde diensten niet garanderen.
17.2 Annulering of wijziging door de klant :
Alle reserveringen, tenzij anders vermeld, kunnen tot 24 uur voor de geplande aankomst worden geannuleerd of gewijzigd. Na dit tijdstip is het totaalbedrag voor de eerste nacht verschuldigd. Hotel Aquatel behoudt zich het recht voor dit bedrag in rekening te brengen op de door de klant verstrekte creditcard.
17.3 No-show :
Indien de klant niet op de dag van aankomst en tijdens de daarvoor voorziene uren (tenzij anders vermeld, tussen 14.00 en 21.00 uur) in het Hotel Aquatel arriveert, zal het totale bedrag voor de eerste nacht verschuldigd zijn. Hotel Aquatel behoudt zich het recht voor dit bedrag in rekening te brengen op de door de gast verstrekte creditcard. Alle volgende nachten zullen worden geannuleerd zonder kosten en zonder beroep mogelijkheid voor de gast.
17.4 Inchecken :
Bij aankomst zal de klant worden gevraagd een identiteitsbewijs te tonen. Een kopie van dit document zal door Hotel Aquatel worden bewaard in overeenstemming met de geldende regelgeving. Het saldo moet vóór de overhandiging van de sleutels door de klant worden betaald via de door Hotel Aquatel aangeboden betalingswijzen. Behoudens andersluidende bepalingen moeten alle extra kosten die tijdens het verblijf worden gemaakt, onmiddellijk door de klant worden betaald.
17.5 Voorwaarden voor gebruik :
Tenzij anders vermeld, wordt de kamer ter beschikking van de gast gesteld vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst. De kamer moet op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur worden verlaten en de sleutel moet op dat tijdstip worden teruggegeven aan Hotel Aquatel. Doet u dit niet, dan wordt een extra nacht in rekening gebracht. De klant aanvaardt en verbindt zich ertoe de kamer en de ter beschikking gestelde faciliteiten op een verantwoordelijke manier te gebruiken. Elke schade die door de klant of zijn gasten wordt toegebracht aan de ter beschikking gestelde infrastructuur en uitrusting, zal in rekening worden gebracht tegen de volledige kostprijs voor het herstel ervan. De klant verbindt zich ertoe geen schade/letsel te berokkenen aan de andere bewoners van het etablissement, noch door hemzelf, noch door zijn gasten. Tussen 22.00 en 7.00 uur moet stilte in acht worden genomen.
In geval van een probleem, veroorzaakt door de klant of zijn gasten, die het gebruik van een externe reddingsdienst of andere bijstand vereist, of waarvoor extra mankracht of personeel van het Aquatel Hotel nodig is, zullen de gemaakte kosten door het hotel aan de klant in rekening worden gebracht.Elk gedrag van de gast of zijn gasten dat in strijd is met de openbare zeden en orde zal ertoe leiden dat het Aquatel Hotel de gast verzoekt het hotel onmiddellijk te verlaten zonder compensatie of terugbetaling van gedane betalingen.
17.6 Huisdieren :
Slechts 1 kleine hond (max 15kg) zal worden aanvaard per kamer. Een supplement van 10€ per nacht zal aan de klant worden aangerekend. De hond mag niet alleen gelaten worden in de kamer.
17.7 Niet beschikbaarheid van gereserveerde diensten :
In het geval dat het Aquatel Hotel niet in staat is de gereserveerde diensten te verlenen, zal het Aquatel Hotel, behalve in geval van overmacht, de klant een alternatief aanbieden dat gelijkwaardig is aan of beter is dan de geplande dienst. De kosten in verband met een eventuele herhuisvesting zullen worden gedragen door het Aquatel Hotel. Het volledige bedrag van de reservering zal aan de klant in rekening worden gebracht. De klant kan geen schadevergoeding of terugbetaling eisen.
17.8 Diefstal en beschadiging van materiaal dat aan de klant toebehoort :
Hotel Aquatel is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van door de klant meegebrachte bagage. De klant moet persoonlijk toezien op de integriteit en de veiligheid van zijn bagage en de nodige verzekeringen afsluiten tegen diefstal, beschadiging en aansprakelijkheid.
17.9 Verloren en gevonden voorwerpen :
Elk voorwerp dat in de kamers of gemeenschappelijke ruimten van het Aquatel hotel wordt gevonden, zal gedurende 1 jaar worden bewaard. Elk gevonden voorwerp kan aan de eigenaar worden teruggezonden op diens verzoek en mits betaling van de verzendingskosten vóór de verzending.
17.10 Anti-rook wet :
In overeenstemming met de geldende wetgeving zijn al onze kamers niet-rokers. In geval van niet-naleving kan het Hotel Aquatel de klant een bedrag van € 50 aanrekenen voor het opfrissen van de kamer.
17.11 Wifi verbinding :
Toegang tot het Wifi netwerk wordt gratis verstrekt aan de gasten door het Aquatel Hotel. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij/zij en zijn/haar gasten maken van deze Wifi verbinding. Hotel Aquatel wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele virussen of andere schade opgelopen tijdens het gebruik ervan.